بررسی چالش‌های امنیتی فناوری اینترنت اشیاء
کد مقاله : 1157-HMM
نویسندگان:
1مریم طاهر *، 2محمد قیصری
1کارشناس ارشد مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه یزد
2مدرس دانشگاه پیام نور
چکیده مقاله:
تعداد دستگاه‌های هوشمندی که روزانه به اینترنت متصل می شوند هرلحظه در حال افزایش‌اند که با توجه به گستردگی و پراکندگی غیرقابل‌کنترل این اشیاء و نیز اهمیت بالای اطلاعات با چالش‌های زیادی در زمینه امنیت برخورد می‌کنیم. امروزه با توسعه فناوری اینترنت اشیاء و تکنولوژی‌های مرتبط با آن و نیز گسترش کاربرد آن در حوزه‌های مختلف، با توجه به اتصال دائم اشیاء، توانایی به اشتراک‌گذاری داده، کنترل از راه دور و خاصیت مقیاس‌پذیری این تکنولوژی، این چالش‌ها پررنگ‌تر شده و آشنایی با آن‌ها اهمیت زیادی یافته است. از این‌رو در این مقاله، به چالش‌های امنیتی در زمینه تکنولوژی اینترنت اشیاء پرداخته شده است.
کلیدواژه ها:
فناوری اینترنت اشیاء، چالش‌های امنیتی، امنیت اطلاعات.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است