کاربردهای فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش معلمان
کد مقاله : 1161-HMM
نویسندگان:
فاطمه پورنوروز *1، حمیده جلیلی2
1خراسان رضوی، مشهد، یولوار طبرسی شمالی، طبرسی شمالی۱، سمت راست، پلاک۴۱
2استان خراسان جنوبی، بیرجند، معلم۲۲، پلاک ۱۱ ۹۷۱۷۶۴۵۷۱۷
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه آموزش به طور کلی و آموزش معلمان به طور جزئی با هدف افزایش اطلاعات بهره‌وران و با استفاده از روش تحقیق توصیفی انجام گرفته است.
آنچه مسلم است دنیای کنونی دنیای استیلای فناوری نوین اطلاعات و دنیای شتاب‌زدگی تاریخ به لحاظ تغییرات مختلف هست.امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش اساسی در حوزه‌های گوناگون بازی می‌کند.یکی از حوزه‌هایی که با ورود فناوری اطلاعات، دچار تحول اساسی شد، حوزه آموزش است. در این پژوهش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش معلمان موردبررسی قرارگرفته است و یافته‌های پژوهش نشان میدهد که تغییر دنیای کنونی، استفاده بجا و کارآمد از فناوری اطلاعات را می‌طلبد.
کلیدواژه ها:
آموزش‌وپرورش، فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش الکترونیک.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است