استفاده از اینترنت اشیاء برای کنترل انرژی در مدارس هوشمند: کاربردها و عدم اطمینان
کد مقاله : 1171-HMM
نویسندگان:
1مرضیه پورمقدسی *، 2امیرهوشنگ تاجفر، 3علی شایان
1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب
2مدیر کنفرانس
3عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله:
شهر هوشمند از تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی به ‌منظور بهبود کیفیت و عملکرد خدمات شهری برای شهروندان و دولت بهره می‌برد؛ این در‌حالی ‌است که مصرف منابع انرژی را نیز کاهش می‌دهد. یکی از مؤلفه‌های شهر هوشمند، مدارس هوشمند است. کنترل هوشمند انرژی در مدارس یکی از جنبه‌های مهم پیاده‌سازی یک شهر هوشمند است که مدیران مدارس لازم است به آن توجه داشته باشند. اینترنت اشیاء می‌تواند برای محیط‌های آموزشی راه‏حل‏های هوشمندانه‌ای ارائه دهد. به کمک اینترنت اشیاء می‌توان‌ تا حد زیادی در مصرف انرژی و آب صرفه‌جویی کرد. این مقاله به توصیف کاربرد اینترنت اشیاء به‌عنوان یک سیستم بزرگ و پویا در کنترل انرژی در مدارس هوشمند و تحلیل پدیده‌ی عدم اطمینان در مواجهه با این فناوری‌ و چالش‌های مرتبط با آن‌ می‌پردازد. در این مقاله به بهبود کارایی با استفاده از سیستم HVAC مبتنی بر اینترنت اشیاء اشاره شده که می‌تواند به‌عنوان سیستمی کاربردی در کنترل دمای کلاس‌ها با توجه به حضور دانش‌آموزان در کلاس، مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه به انجام تحلیل و تفسیر مفهوم عدم اطمینان و شرایط وقوع آن و مهمترین چالش‌های مربوط به اینترنت اشیاء شامل مقیاس‏پذیری، ناهمگونی دستگاه‏ها، استفاده از تکنولوژی انتقال داده بی‏سیم در مقیاس گسترده، مدیریت داده‏ها و حفظ حریم خصوصی، اشاره شده است‌؛ و در پایان به راه‌های مؤثر مقابله با آن اشاره شده است که لازم است مورد توجه مدیران مدارس هوشمند قرار گیرد.
کلیدواژه ها:
شهر هوشمند، مدارس هوشمند، اینترنت اشیاء، کنترل انرژی، عدم اطمینان
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است