برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1,400,000 ریال
1,000,000 ریال
1,600,000 ریال
1,400,000 ریال
1,500,000 ریال
1,800,000 ریال
1,600,000 ریال
800,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
خدمات
1
150,000 ریال
نویسندگان محترمی که مقالات آن ها به صورت پوستر مورد پذیرش قرار گرفته است، در صورت تمایل میتوانند پس از تهیه فایل پوستر خود با فرمت jpg، آن را جهت چاپ به دبیر خانه همایش از طریق پست الکترونیکی ارسال نمایند.
<p dir="RTL"><span lang="AR-SA">نویسندگان محترمی</span><strong><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></strong><span lang="AR-SA">که مقالات آن ها به صورت پوستر مورد پذیرش قرار گرفته است، باید فایل پوستر را جهت چاپ طبق فرمت اعلام شده در سایت در سایز 80*55 عمودی و به صورت </span><span dir="LTR">JPG</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">به دبیر خانه همایش از طریق پست الکترونیکی به آدرس </span><span dir="LTR">itconf96@gmail.com</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">تا تاریخ 20 مهر ارسال نمایند.</span></p>