اینترنت اشیاء و5G زمینه‌سازان تحول در مدل کسب و کار
کد مقاله : 1008-HMM
نویسندگان:
فاطمه فامیل سعیدیان *
انتهای کارگر شمالی. پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات. گروه حقوق و مقررات فاوا. کدپستی 1439955471
چکیده مقاله:
پارادایم اینترنت اشیا با استفاده از خدمات فراوان جدید بر اساس تعاملات یکپارچه بین دستگاه‌های ناهمگن متعدد، نوید به انقلابی در نحوه زندگی و کار و آموزش ما می‌دهد. پس از چند دهه از آغاز به کار مفهومیِ اینترنت اشیا، در سال‌های اخیر انواع زیادی از فناوری‌های ارتباطی به تدریج پدید آمده‌اند، که موجب تنوع زیادی در حوزه‌های کاربردی و الزامات ارتباطی می‌شوند. در حال حاضر عدم تجانس و تکه‌تکه‌بودن چشم‌اندازِ اتصال، با طرح چالش‌های پیچیده ادغام، مانع تحقق کامل چشم انداز اینترنت اشیا است. در این زمینه، ظهور سیستم‌های سلولی 5G ، با در دسترس‌قراردادنِ تکنولوژی اتصال، که فراگیر، قابل‌اعتماد، مقیاس‌پذیر، و مقرون‌به‌صرفه است، به عنوان یک پیشران کلیدی بالقوه برای اینترنت اشیا نوظهور جهانی در نظر گرفته شده است. در این مقاله تغییرات عظیمی که یکپارچه‌شدن اینترنت اشیا و 5G در اکوسیستم کسب‌وکار ایجاد می‌کند را نشان می‌دهیم.
کلیدواژه ها:
اینترنت اشیا، IOT،5G ، کسب و کار، توانمندساز
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است