ساختار تکامل انعطاف پذیر در الگوریتمهای چند هدفه
کد مقاله : 1051-HMM
نویسندگان:
عبداله محمدی *1، عبداله محمدی2
1استان فارس لارستان اوز
2دانشجوی کارشناسی ارشد/موسسه غیرانتفاعی آپادانا شیراز
چکیده مقاله:
هر چند که مدل‌های تصمیم‌گیری تک‌هدفه برای برخی مسایل تصمیم‌گیری، کارآمد و موثر هستند، ولی در بسیاری از زمینه‌ها، تصمیم‌گیری‌ها بر اساس بررسی چند هدف صورت می‌گیرد که به آن‌ها بهینه‌سازی چند هدفه می‌گویند. تاکنون روش‌های متعددی برای حل چنین مسایلی مطرح شدند که از میان آن‌ها، الگوریتم‌های تکاملی جایگاه ویژه‌ای دارند.
در این مقاله به یک نوع طراحی خاص برای ساختار داخلی الگوریتم‌های تکاملی با هدف بهبود معماری این ساختار پرداخته شده است.. این ساختار جدید با حفظ تمام قابلیت‌ها و مزایای ساختارهای پیشین، قابلیت خودتطبیقی موثری را به رفتار داخلی الگوریتم به منظور بهینه‌سازی فضای جستجویش می‌دهد. زیرا در این روش، پارامترها، عملگرها و ساختار می‌توانند در هر گام از بهینه‌سازی خود را تطبیق دهند. این مفهوم جدید که تکامل انعطاف‌پذیر نام دارد، کارآمدی و اثر بخشی خود را در حل مسایل به اثبات رسانده است.
کلیدواژه ها:
بهینه‌سازی چندهدفه، تکامل انعطاف‌پذیر، مجموعه بهینه پارتو
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است