آموزش الکترونیکی مبتنی بر رایانش ابری
کد مقاله : 1072-HMM
نویسندگان:
سارا بیجارزهی *1، محمداکبر شیخ زاده2
19913135419
2مربی گروه فناوری اطلاعات مجتمع آموزش عالی سراوان
چکیده مقاله:
آموزش الکترونیکی یکی از فناوریهایی است که روشهای یادگیری را با توجه به ایجاد محیط آموزش مجازی و با بهرهگیری ازعلوم فناوری اطلاعات آسانتر ساخته است و بیشتر کشورهای درحال توسعه از این فناوری در سیستمهای آموزشی خود بهره میگیرند.آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺟﺪﯾﺪ، اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﻣﮑﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی را در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ، ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد، در ﻫﺮ زﻣﺎن و در ﻫﺮ ﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.کاهش هزینهها و منافع مالی، قویترین انگیزه در بکارگیری خدمات رایانش ابری میباشد.رایانش ابری نوع جدیدی از فناوریهایی است که با ایجاد زیرساخت مناسب، از طریق مرورگر وب، امکان اجرای برنامههای کاربردی را روی اینترنت فراهم میکند.استفاده از این فناوری در حوزه ی آموزش و یادگیری میتواند نقش مؤثری در کاهش هزینهها، بالا بردن کیفیت خدمات و افزایش دسترس پذیری داشته باشد.در این مقاله پس از مرور مختصر مطالب مربوط به رایانش ابری و آموزش الکترونیکی به بررسی تاثیرات استفاده از رایانش ابری و لزوم به کارگیری آن در سیستمهای آموزش الکترونیکی میپردازیم
کلیدواژه ها:
آموزش الکترونیکی، رایانش ابری، فناوری اطلاعات.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است