خطایابی در سیستم MLAT (فناوری نوین در صنعت هوانوردی)
کد مقاله : 1095-HMM
نویسندگان:
علی آقاولی جماعت *
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
چکیده مقاله:
استفاده از سیستمهای نظارتی در هواپیمایی از دیر باز رایج بوده است و در طول زمان با ظهور تکنولوژیهای جدید و سیستمهای نظارتی نیز متحول شده و قابلیتهای جدیدتری پیدا کردهاند.
سیستمهای نظارتی اولیه از انعکاس سیگنال از سطح هدف برای آشکارسازی آن استفاده مینمودند. به تدریج در سیستمهای جدید از مشارکت هواپیما در آشکارسازی سیگنال استفاده گردید. این سیستمها از سیستمهای راداری با آنتن چرخان استفاده مینمودند. به تدریج با ظهور Mode S استفاده از این قابلیت، سیستم نظارتی ADS در دستور کار صنعت هواپیمایی قرار گرفت.
از آنجا که سیستم ADS بنوعی به سیستم ناوبری ماهوارهای وابسته است و از طرفی پیادهسازی آن با کندی در دنیا صورت گرفته، لذا تکنولوژی جدیدی که علاوه بر نداشتن وابستگی به سیستم ناوبری ماهوارهای، مشکل رادرهای سنتی ( دارای آنتن چرخان ) را ندارد تحت عنوان سیستم MLAT مطرح گردید.
این سیستم با استفاده از تکنیک Hyperbolic Positioning و با دقت خیلی خوب، قادر به ارائه مختصات موقعیتی برای هدف است.
کلیدواژه ها:
Hyperbolic Positioning, MSSR (Monopulse Secondary Surveillance Radar), Mode –S, Radar, Surveillance Syste
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است