بررسی الگوهای لاگ ‌سیستم‌عامل در فرآیند داده‌کاوی
کد مقاله : 1097-HMM
نویسندگان:
1حمیده شهریوری *، 2حمیده شهریوری
1دانشجوی دانشگاه ازاد واجد کاشان
2دانشجوی دانشگاه ازاد واحد کاشان
چکیده مقاله:
داده‌کاوی فرآیند محور ( فرآیند کاوی) الگوریتم‌ها و داده‌ها را برای ساخت مدل‌هایی که هدف آن ارائه دیدگاهی در فرآیندهای سازمانی است استفاده می‌کند. کیفیت داده ( هم‌شکل و هم محتوا) که برای مدل‌سازی الگوریتم‌ها ارائه‌شده است برای موفقیت عمل فرآیند کاوی مهم است. پاک کردن لاگ‌سیستم عامل برای بیان مسائل کیفی قبل از انجام تحلیل فرآیند کاوی لازم است، اما به‌طورکلی خسته‌کننده و موقت است. الگوها در انواع حوزه‌ها به‌عنوان وسیله‌ای برای توضیح مسائل پیش‌ رو و راه‌حل‌های ممکن استفاده می-شود، در این مطالعه، به بررسی اجمالی روش‌ها پرداخته می‌شود که در ابتدا مقدمه‌ای از داده‌کاوی سپس مفهوم اساس لاگ سیستم موردبررسی قرارگرفته در ادامه اساس و پایه الگوها و چهارچوب فرآیند داده‌کاوی و الگوهای ناقص و ابعاد آن موردبررسی قرارگرفته می‌شود.
کلیدواژه ها:
فرآیند کاوی، داده کاوی، کیفیت داده، کیفیت لاگ‌سیستم عامل
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است