بررسی و تحلیل روش استفاده از کامپیوتر در آموزش(CAI) در توسعه سیستم های یادگیری الکترونیکی
کد مقاله : 1102-HMM
نویسندگان:
حمیدرضا علیزاده نوشنق *1، اسماعیل غفاری گیلانده2، مظاهر سعیدی2
1استان اردبیل-شهرستان نمین-روستای نوشنق
2دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان اردبیل(پردیس علامه طباطبایی)
چکیده مقاله:
تحولات فناوری در عصر حاضر،تاثیر مستقیمی بر زندگی انسان ها داشته است؛ به گونه ای که جهان کنونی تبدیل به جهان دانش محور یا دانایی محور شده است.هوشمند سازی مدارس و استفاده ی بهینه از کامپیوتر( CAI) به عنوان یکی از ابزار های بسیار مناسب می تواند بستر مناسبی را جهت حرکت فراگیران در مسیر رشد و تعالی فراهم نماید.در واقع استفاده از این فناوری در فرایند آموزشی و پرورشی که در هدف عملیاتی شماره 17 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هم مورد تاکید قرار گرفته است،می تواند نمونه ای از این بستر سازی های نظام آموزش و پرورش کشور باشد.در پژوهش حاضر تلاش شده است ابتدا با کاربرد کامپیوتر در آموزش از طریق روش (CAI) به عنوان یکی از مهمترین دستاورد های فناوری و مکمل روش سنتی یا آموزش معلم محور آشنا شده و سپس در ادامه ابعاد کلیدی طرح توسعه ی فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش و مزایا و فرصت های ناشی از توسعه ی فناوری اطلاعات و مسایل و چالش های پیش روی ورود آن به مدارس و دانشگاه ها مطرح و راهکار های پیشنهادی برای مرتفع کردن آنها ارائه شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد و در جمع آوری اطلاعات، از منابع کتابخانه ای و مقالات معتبر علمی داخلی و خارجی بهره گرفته شده است.بررسی های انجام شده نشان می دهند که علی رغم مشکلات موجود،ضرورت توجه به طرح هوشمند سازی مدارس و به تدریج عمومی کردن آن برای همه ی مدارس و دانشگاه ها و فراگیران امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.
کلیدواژه ها:
فناوری اطلاعات،مدرسه هوشمند،روش CAI،تدریس هوشمند،چالش ها
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است