تاثیر کارپوشه الکترونیکی بر یادگیری درس علوم در پایه پنجم ابتدایی
کد مقاله : 1121-HMM
نویسندگان:
علیرضا بادله *1، سپیده دیلیمی2
1استان گلستان، گرگان، خیابان شهید رجایی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس آیت اله خامنه ای گرگان
2آموزش و پرورش مازندران
چکیده مقاله:
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر کارپوشه الکترونیکی بر عملکرد دانش آموزان در درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند شهرستان بابلسر بود. روش تحقیق حاضر، از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه‌ی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند شهرستان بابلسر در سال تحصیلی 96-1395 به تعداد 184 نفر بود. نمونه آماری شامل40 نفر از دانش آموزان بودند که ابتدا بصورت تصادفی ساده در دوگروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های انگیزه پیشرفت هرمنس و پیشرفت تحصیلی التمن و همکاران استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون t مستقل استفاده شده است.
نتیجه گیری: یافته‌ها نشان داد که پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت تحصیلی در زمینه درس علوم تجربی در دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه گروه کنترل افزایش یافته است. نتایج بدست آمده از این پژوهش برتری پیشرفت تحصیلی و انگیزه پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزانی را نشان می دهد که از طریق کارپوشه الکترونیکی آموزش دیده بودند. بر این اساس می‌توان استفاده از کارپوشه الکترونیکی را در آموزش الکترونیکی به عنوان یکی از شیوه‌های نوین سنجش پیشنهاد کرد.
کلیدواژه ها:
کارپوشه الکترونیکی، علوم تجربی، پیشرفت تحصیلی؛ انگیزه پیشرفت تحصیلی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است