نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش
کد مقاله : 1126-HMM
نویسندگان:
پریناز بنیسی، پریناز بنیسی *
سعادت اباد
چکیده مقاله:
در هزاره سوم نقش آموزش متحول شده است و فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت گیری های جدیدی ایجاد نموده است. فناوری های اطلاعات و ارتباطات چنان مورد پذیرش قرار گرفته اند که اکنون در هر جنبه از زندگی خصوصی و عمومی ضروری به نظر می رسد. کاربرد فناوری های جدید اطلاعاتی و تغییرات سریع آن،موجب بروز تحولات بسیار در کلیه جنبه های یادگیری و آموزش شده است. در ارتباطات نظام های آموزشی از یک سو به بازاندیشی و بازسازی برنامه درسی برای سواد رایانه ای و از سوی دیگر، تجدید حیات و غنی سازی محیط یادگیری برای برقراری تعامل میان یادگیرنده و منابع یادگیری ملزم می باشند. از این رو بازنگری در شیوه های سنتی تدریس و جایگزینی آن با شیوه های نو برای تجهیز یادگیرنده به مهارت های شناختی ضرورت دارد. لذا استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دستیابی به هدف های یادگیری با کیفیت برا ی همه اجتناب ناپذیر است. در هزاره سوم نقش معلم،فراگیر ، محتوای آموزشی دست خوش یک سری تحولات بنیادی شده است.
کلیدواژه ها:
فناوری اطلاعات وارتباطات، آموزش
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است