ارائه یک روش خوشه بندی برای بهبود کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بی سیم
کد مقاله : 1129-HMM
نویسندگان:
1سجاد جعفری *، 2فرهاد راد
1منزل/منزل
2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یاسوج
چکیده مقاله:
به تازگی شبکه‌های حسگر بی‌سیم به یکی از جالب‌ترین فن‌آوری‌های شبکه تبدیل شده است، از آن حیث که بدون زیرساخت های ارتباطی می‌توان آن را مستقر کرد. یک شبکه حسگر از تعداد زیادی گره‌های حسگر تشکیل شده است. این گره ها مسئول نظارت بر پدیده فیزیکی و انتقال نتایج دوره به ایستگاه مرکزی را دارند. از این رو، بهبود بهره‌وری انرژی و به حداکثر رساندن طول عمر شبکه و همچنین بهبود کیفیت خدمات چالش های عمده در این نوع از شبکه‌ها هستند. ما در این پایان‌نامه یک پروتکل مسیریابی مبتنی بر خوشه‌بندی ارائه کرده‌ایم که بتواند ضمن ایجاد یک خوشه‌بندی موثر و بدون هزینه، مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر را به شکل قابل توجه‌ای کاهش داده، و همچنین بتواند اولویت ارزش بسته‌های اطلاعاتی موجود در گره‌ها را نیز در مسیریابی لحاظ نماید تا بتواند کیفیت خدمات در شبکه حسگر را به حداکثر رساند. ما در این پایان‌نامه از شبکه حسگر پویا بهره برده‌ایم، بطوری که گره‌ها در طول زمان در ابعاد زمین متحرک هستند. در این تحقیق ما ضمن رعایت اصل پوشش و توزیع عادلانه و با استفاده از یک معیار شعاع همسایگی در فرم خوشه‌بندی، اطلاعات گره‌های را نیز از نظر ارزش اطلاعاتی اولویت‌بندی کرده و فقط اقدام به ارسال اطلاعات با اولویت بالا خواهیم. روش پیشنهادی را در نرم‌افزار متلب پیاده-سازی کرده و نتایج آن را با روشهایی جدید و کارشده در این حوزه مقایسه کرده ایم. نتایج نشان داد که روش پیشنهادی یک روش مسیریابی موثر برای شبکه حسگر بیسیم در ارائه کیفیت خدمات مطلوب برای این شبکه می‌باشد.
کلیدواژه ها:
شبکه‌های حسگر بی‌سیم، خوشه‌بندی، اولویت‌ اطلاعات، شعاع همسایگی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است