تحلیل دوره های آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور براساس الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی
کد مقاله : 1150-HMM
نویسندگان:
مهرشید فیروزبخت *1، محمد یوسفی پور2، غلامرضا اصلانی3
1خیابان فیض کاشانی بین بهشتی و حضرت رسول کوچه بن بست پلاک 170
2کارمند دانشگاه پیام نور
3عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
چکیده مقاله:
الگوی طراحی یادگیری زایشی براساس نظریه یادگیری زایشی ویت راک (1974) تدوین شده است و تاکید بر نقش فعال یادگیرنده در جریان یادگیری با استفاده از خلق رابطه ها و معناها دارد. پژوهش حاضر در صدد تحلیل دوره های آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور براساس الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه زایشی می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نوع تحقیق توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل 3588 دانشجوی دانشگاه پیام نور که دروس خود را بصورت الکترونیکی در نیمسال دوم 96-95 انتخاب نموده اند. نمونه شامل 220 نفر از دانشجویانی در دسترسی می باشــد که در کلاسهای الکترونیکی دانشگاه شرکت نمودند. روش نمونه گیری بصورت نمــونه گیری در دسترس انجام گرفت. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته مبتنی برالگوی طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه یادگیری زایشی استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط متخصصین موضوعی و پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ 95./. بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که از میان 11 مؤلفه این الگو 10 مؤلفه ها از حد متوسط پایین تر و نیاز به توجه در این دوره ها را دارد و 1 مؤلفه در حد میانگین می باشد و بطور کلی میزان انطباق دوره های الکترونیکی پیام نور با این الگو بسیار بالا نبود.
کلیدواژه ها:
آموزش الکترونیکی ؛ یادگیری زایشی ؛ طراحی آموزشی ؛ خلق دانش؛ دانشگاه پیام نور
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است