الگوریتم هماهنگ سازی پایگاه داده در CLOUD COMPUTING موبایل
کد مقاله : 1169-HMM
نویسندگان:
راضیه هوشیارخواه *
مازندران ساری میدان شهدا خیابان اتشنشانی کوچه شهید صابری پلاک16
چکیده مقاله:
راه حل هماهنگ سازی موجود پایگاه داده همراه مستقل از سرور پایگاه داده نیست، زیرا استفاده از پایگاه داده اطلاعات وابسته به ابرداده و یا استفاده از توابع خاص از سرور پایگاه داده مانند راه انداز و تایم استمپ می باشد. این محدودیت ها نقطه ضعف حیاتی در محیط ابر دلیل برنامه های مختلف در حال اجرا در دستگاه ها و سرویس دهنده های مختلف در محیط می باشد. بنابراین، باید الگوریتم هماهنگ سازی پایگاه داده همراه مستقل از فروشنده، از راه حل هماهنگ سازی و پایگاه داده تلفن همراه در محیط ابر صورت گیرد. این مقاله نشان می دهد الگوریتم هماهنگ سازی بر اساس خلاصه پیام به منظور حل و فصل مشکلات ذکر شده در بالاصورت می گیرد. الگوریتم هماهنگ سازی براساس خلاصه پیام حل مشکلات هماهنگ سازی با استفاده از SQL که توسط سازمان بین المللی استاندارد تایید شده صورت می گیرد. این با هماهنگ سازی احتمالی هر ترکیب داده صرف نظر از نوع پایگاه داده سرور و یا پایگاه داده همراه است. در نتیجه، الگوریتم هماهنگ سازی بر اساس خلاصه پیام راه حل موثر برای هماهنگ سازی پایگاه داده تلفن همراه در محیط ابر است.
کلیدواژه ها:
الگوریتم هماهنگ سازی بر اساس خلاصه پیام، میزان خلاصه پیام، جدول داده های سرور پایگاه داده، جدول داده های مشتری موبایل.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است